سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

یکشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۷

مثل عاقا بق بقو کن!

حسین پویا
17 فروردین 97 طبق فرمان مقام رهبری
سال تولید است و سال بربری

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بَق بَقو کن، بَق بَقو

گفت عاقا با تمام اعتقاد
واردات علم می آرد فساد!

لیک اگر وارد کنی چادر نماز
میشود کشور ز صنعت بی نیاز

ای بسیجی جنس ایرانی بخر
شاد کن آسیدعلی را ای پسر

پر شد از اجناس چین انبار تو
دلخوره سیّدعلی از کار تو

آنچه وارد می کنی از روس و چین
مار را می پروری در آستین

هست عاقا دلخور از اجناس چین
جنس چینی کرده او را خشمگین

همتی کن ای بسیجی تا کنی
بعد از این تولید جنس ژاپنی

هرچه را لازم بود تولید کن
در دروغ از احمدی تقلید کن

ای بسیجی خویشتن را کم مگیر
خورده ای ساندیس با ماءالشعیر

زان سبب علمت چنین افزون شده
کله ات مانند افلاطون شده

تا شود امسال تولیدت زیاد
می فرستد سیدعلی بهرت مداد

بوده تولید تو سرکوب و فشار
گفتمانت هم چماق میخ دار

تا تو در میدانی و قر میدهی
می کند آسِدعلی شاهنشهی

می نشیند روی تخت عالیجناب
می دهد هر سال یک فرمان ناب

سال اول سال بسط اقتصاد
واردات آزاد و پر رونق فساد

سال دیگر سال صنعت سال علم
رفت باید تا به چین دنبال علم

سال سوم سال چرخش، سال "ژِن"
تا ثریا می رود اقبال "ژِن"!

طبق فرمان مقام راهبر
سال تولید است امسال ای پسر

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بق بقو کن، بق بقوهیچ نظری موجود نیست: