"کانون شورشی" شو!
20 فروردین 98 

سپاه رفت در لیست، بشکن بزن صفا کن
بخند و شادمان شو، غم را ز دل جدا کن

گفتی که پاسداران، عصای سیدعلی بود
عظمای روضه خوان را، چلاقِ بی عصا کن

چون اژدها نشسته، بر دوش شیخِ ضحاک
این ضربه کرده گیجش، "هان دفع اژدها کن"!

محصول پاسداران، جهل و قاچاق و سرکوب
این قوم جانیان را، بیرون از این سرا کن 

بر پشت میکروفن رو، برگو شعار مردم
"سیدعلی حیا کن، مملکتو رها کن"

حالا که گشته پنچر، ماشین جنگ "رهبر"!
"کانون شورشی" شو، ماشینو کله پا کن

زین ضربه کشنده، عظما عزا گرفته
با رقص و پایکوبی، شادی در این عزا کن

بر شیخ دیو سیرت، ما اعتماد کردیم
بیرونشان بکن تو، جبران آن خطا کن

شیخان دزد و تنبل، همدست پاسداران
خوردند مملکت را، این قوم را فنا کن

با اینهمه فجایع، شیخ بنفش میخ است
فرصت کن و نظر بر، آن روی سنگ پا کن

گو سید علی کلاهت، پشمی بهش نمانده
هان موقع فراره، فکر دوتا کلا کن